LocalityMukhara
StateUTTAR PRADESH
Office H.O.Salempur B.O
DistrictBULANDSHAHR
Sub DistrictShikarpur **
Post OfficeMukhara
Postal DivisionShikarpur ** BULANDSHAHR
Postal TalukShikarpur **
Postal RegionUTTAR PRADESH
Postal CircleUTTAR PRADESH
Pincode203001

Popular Pin codes