LocalityDalpatpur Mukteshvera
StateUTTAR PRADESH
Office H.O.Bulandshahr H.O
DistrictBULANDSHAHR
Sub DistrictBulandshahr
Post OfficeDalpatpur Mukteshvera
Postal DivisionBulandshahr BULANDSHAHR
Postal TalukBulandshahr
Postal RegionUTTAR PRADESH
Postal CircleUTTAR PRADESH
Pincode203001

Popular Pin codes